0165207Lao for Business and Tourism
ภาษาลาวธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เทคนิคการประสานงานและการบริการ บทสนทนาและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจในลาว


Lao for business communication, techniques of cooperation and service, conversation and specific vocabulary in business, and basic knowledge of business in Lao
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54