0165206Myanmar Reading 1
การอ่านพม่า 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการอ่านเพื่อจับใจความ อ่านข่าว อ่านบทความ บทสนทนา เข้าใจวงศัพท์พื้นฐาน 500 คำ


Reading processes for main ideas, news reading, articles reading, conversation reading, and nderstanding of the 500 most basic words
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54