0165203Myanmar Phonetics
สัทศาสตร์ภาษาพม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เสียงและระบบเสียงพม่า ระบบตัวอักษร และโครงสร้างประโยค โครงสร้างคำ วลี


Sounds and Myanmar sound system, character system, sentence structure, word and phrase structure
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54