0165202Intermediate Lao Communication Skills
ทักษะภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยคําศัพท์ สํานวน ถ้อยคําภาษาลาว บทสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น คำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คํา และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณ์ต่าง ๆ


Listening, speaking, reading and writing skills with vocabulary; idioms and lao conversations in various situations; basic reading and writing skills for communication; vocabulary of 1,000 words;
knowledge of Lao culture in various situations
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet