0165202Intermediate Lao Skills for Communication
ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยคําศัพท์ สํานวน ถ้อยคํา ภาษาลาวและการฝึกบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ 1,000 คํา และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณ์ต่างๆ


Practice of communicative skills in listening, speaking, reading and writing in Lao language; vocabulary, expressions and colloquial dialogues in various situations; basic skills of reading and writing in Lao for communication
and lexical knowledge of 1,000 words; learning Lao culture in various contexts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54