0165202Myanmar Listening 2
การฟังพม่า 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น แยกความแตกต่างระหว่างภาษาพูด และภาษาเขียนเน้นการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในรูปของบท


More complicated sentence structure; differentiating between speaking and writing languages, focusing on the use of complex inflectional words; practice of listening, speaking, reading, and writing skills in texts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54