0165168Arts of Khmer Presentation
ศิลปะการนำเสนอผลงานภาษาเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทักษะในการนำเสนองานอย่างเป็นทางการ การออกแบบ เตรียมแผนและการนำเสนอรายละเอียด เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนอ ทักษะการใช้ภาษาเขมรในการนำเสนอ สำนวนและรูปแบบภาษาเขมรที่ใช้ในการนำเสนอ


Principles and skills for formal presentation; design, plan, and detailed presentation, technologies for presentation; skills of Khmer language use for presentation, Khmer expressions and format used for presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55