0165164Khmer in Computer and Internet
ภาษาเขมรในคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาเขมรที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมภาษาเขมรและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษาเขมร ลักษณะการใช้ ภาษาเฉพาะกิจ คำศัพท์ และคำสั่งการใช้งานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


Khmer appearing in Khmer computer program and Khmer internet network; language usage, specific terms, vocabulary, and computer program and internet instruction
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55