0165161Khmer for Politics and Governance
ภาษาเขมรเพื่อการเมืองและการปกครองเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการทางการเมือง การปกครองของเขมรในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์


Vocabulary, expressions, passages used in context of Khmer politics and governance in printed and electronic media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54