0165148Traditional Khmer Prose and Poetry
บทร้อยแก้วและร้อยกรองเขมรแบบประเพณี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะบทร้อยแก้ว ร้อยกรองแบบดั้งเดิมของเขมรในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องสังคมและวัฒนธรรมของเขมร


Characteristics of traditional Khmer prose and poetry in terms of styles, contents, ideas, and compositional strategies; relationship of traditional prose and poetry concerning Khmer society and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55