0165145Ethnic Groups in Cambodia
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศกัมพูชา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา ลักษณะหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศกัมพูชา


Ethnic groups living in Cambodia, social and cultural diversity in Cambodia
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet