0165143Literature of Ethnic Groups in Cambodia
วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในกัมพูชา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในเขมร ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา คุณค่า ภาพสะท้อน ทางสังคม ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรร


Characteristics of literature of ethnic groups in Cambodia in terms of styles, contents, languages, values, social reflection, common and different characteristics of ethnic group literatures; an analysis of selected literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55