0165139Khmer Prose and Poetry
ร้อยแก้วและร้อยกรองเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะร้อยแก้วร้อยกรองเขมร ลักษณะคำประพันธ์ ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ ร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่าง ๆ แนวทางการแปล วิเคราะห์ วิจารณ์ และการประเมินค่าบท ร้อยแก้วและร้อยกรอง


Characteristics of Khmer prose and poetry, patterns of composition, arts and technique of composing different types of prose and poetry, translation approaches, analysis, criticism, and evaluation of prose and poetry
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet