0165138Khmer for Contract Work and Laws
ภาษาเขมรเพื่อการกิจสัญญาและกฎหมาย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการกิจสัญญาและกฎหมาย ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลภาษาเขมรเพื่อการกิจสัญญาและกฎหมาย


Vocabulary, expression and texts used in Khmer for contracts and laws; listening, speaking, reading, writing skills and and Khmer translation for contract work and laws
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet