0165137Khmer Nonfiction Writing
การเขียนสารคดีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะการเขียนสารคดี กระบวนการในการเขียนสารคดีและฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ โดยเน้นกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม


Characteristics of non-fiction writing, process of non-fiction writing, and practice of different types of non-fiction writing-focusing on fieldwork data collection process
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54