0165136Khmer for Contract Work and Law
ภาษาเขมรเพื่อการกิจสัญญาและกฎหมาย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการกิจสัญญาและกฎหมาย ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อการกิจสัญญาและกฎหมาย


Vocabulary, expression, messages in Khmer for contract work and law; skills of listening, speaking, reading and writing; and process of translation in contract work and law
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54