0165135Khmer for Public Relations and Advertising
ภาษาเขมรเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลภาษาเขมรเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา


Vocabulary, expressions and texts used in Khmer for public relations and advertising; listening, speaking, reading, writing skills and and Khmer translation for public relations and advertising
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54