0165135Khmer for Banking, Credit and Insurance
ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ และประกันภัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ และประกันภัย ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ และประกันภัย


Vocabulary, expression, messages in Khmer for banking, credit, and insurance; skills of listening, speaking, reading and writing; and process of translation in banking, credit, and insurance
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet