0165134Khmer for Printing and Mass Media
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมวลชน ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมวลชน


Vocabulary, expression, messages in Khmer for print and mass media, skills of listening, speaking, reading and writing; and process of translation in print and mass media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54