0165133Khmer for Administration and Office
ภาษาเขมรเพื่องานธุรการและการสำนักงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการธุรการและงานสำนักงาน ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อการธุรการและการสำนักงาน


Vocabulary, expression, messages in Khmer for administration and office, skills of listening, speaking, reading and writing; and process of translation in administration and office
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54