0165132Khmer for Public Relations and Advertising
ภาษาเขมรเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา


Vocabulary, expression, messages in Khmer for public relations and advertising, skills of listening, speaking, reading and writing; and process of translation in public relations and advertising
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54