0165129Khmer for Tour Guiding and Business
ภาษาเขมรเพื่อการมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการมัคคุเทศก์และการนำเที่ยว ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อการมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว


Vocabulary, expression, messages in Khmer for tour guiding and business, skills of listening, speaking, reading and writing; and process of translation in tour guiding and business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54