0165128Khmer for Tourism and Hotel
ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม


Vocabulary, expression, messages in Khmer for tourism and hotel, skills of listening, speaking, reading and writing; and process of translation in tourism and hotel
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54