0165127Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความสนใจและสอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา การนำความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเขมร ไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา


nternships in a variety of public and private agencies in accordance with interest and learned subjects; applying the knowledge of Khmer language and culture to effectively bring about jobs in the organization;
presenting the internship results as a seminar report
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet