0165123Khmer Academic Speaking
การพูดภาษาเขมรเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศิลปะและหลักการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการพูดภาษาเขมรเชิงวิชาการ รูปแบบวิธีการ และการประเมินการพูดเชิงวิชาการ


Arts and principles of verbal and non-verbal language used in Khmer academic speaking; patterns, ways, and evaluation of academic speaking
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54