0165122Society Economy and Politics of Cambodia
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองกัมพูชา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของกัมพูชาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่สัมพันธ์กับอาเซียน


Conditions of society, economy, and politics of Cambodia at present as well as in the future trend in relation to ASEAN
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet