0165121Khmer Language for Labor and Employment
ภาษาเขมรเพื่อการแรงงานและการจ้างงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรที่เกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน ประเภทและรูปแบบของแรงงานและการจ้างงาน


Vocabulary and idioms in Khmer related to labor and employment; types and forms of labor and employment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54