0165120Traditions, Rituals and beliefs in Khmer Society
ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อในสังคมเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การเจ็บป่วย การแต่งงาน และการตาย


Characteristics and category of traditions; beliefs and rituals of Khmer ethnic groups relevant to birth, illness, marriage and death
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54