0165120Khmer Archeology Arts and Civilizations
โบราณคดี ศิลปะ และอารยธรรมเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับเขมร รูปแบบศิลปะเขมรแต่ละยุค และอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาทั้งในเอกสารและออกภาคสนาม


Khmer archeology, Khmer art in each period and civilization of Khmer ethnic groups from the past to present, documentation and fieldwork studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55