0165119Khmer Contemporary Literary Works
วรรณกรรมเขมรร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมเขมรร่วมสมัย วรรณกรรมซีไรต์ การอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัยคัดสรร


Characteristics and pattern of Khmer contemporary literary works, S.E.A. Write literary works, reading and analyzing selected literary works
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet