0165119Khmer Contemporary Literary Works
วรรณกรรมเขมรร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมเขมรร่วมสมัย วรรณกรรมซีไรต์ การอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัยคัดสรร


Characteristics and pattern of Khmer contemporary literary works, S.E.A. Write literary works, reading and analyzing selected literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54