0165118Introduction to Khmer Literature
วรรณคดีเขมรเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประวัติวรรณคดีเขมรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วรรณคดีเขมรที่โดดเด่น อิทธิพลวรรณคดีเขมร การอ่านและการวิเคราะห์วรรณคดีเขมรคัดสรร


Characteristics and history of Khmer literature from the past to present, outstanding Khmer literature, influence of Khmer literature, reading and analyzing selected Khmer literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54