0165117Research in Khmer Language and Literature
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย รูปแบบ ระเบียบวิธี วิธีการดำเนินการวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยภาษาและวรรณกรรมเขมรจากผลงานการวิจัยที่เป็นภาษาไทย ภาษาเขมร และต่างประเทศอื่นๆ ทดลองและฝึกปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมเขมร


Meaning, format, methodology, research procedure and literature review relevant to Khmer language and literature research found in Thai and Khmer language research and other languages; practice in conducting research in Khmer language and literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54