0165114Khmer for Tourism
ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความในธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทและรูปแบบการท่องเที่ยว ในประเทศกัมพูชา ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน


Vocabularies, expressions, sentences and passages used in tourism business; tourism types and styles in Cambodia; practice in listening, speaking, reading and writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54