0165112Khmer for Administration and Office
ภาษาเขมรเพื่องานธุรการและการสำนักงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการธุรการและงานสำนักงาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อการธุรการและการสำนักงาน


Vocabulary, expression and messages used in Khmer for administrative work and office; listening, speaking, reading, writing skills and translation processes for administrative work and office
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet