0165111Khmer Reading and Writing for Careers
การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่อนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ เช่น การอ่านและการเขียนบทโฆษณา บทละครวิทยุ บทสัมภาษณ์ และการรับและการตอบจดหมาย เป็นต้น


Principles of reading and writing Khmer to apply for career: reading and writing scripts of advertisement, radio, interview, and correspondence
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55