0165111Khmer Arts, Civilization and Archaeology
ศิลปะ อารยธรรม และโบราณคดีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบศิลปะ และอารยธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร เมืองพระนคร หลังเมืองพระนครพลวัตรศิลปะและอารยธรรมเขมรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Artistic styles and pre-Khmer empire civilization, empire, post-Khmer empire, artistic dynamics, and Khmer civilization from past to present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54