0165110Khmer History
ประวัติศาสตร์เขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติศาสตร์เขมรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากเอกสารที่ปรากฏทั้งทางด้านจารึก เอกสารโบราณ และหนังสือต่าง ๆ


Khmer history from past to present through documents found both in inscription and old manuscripts, and books
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54