0165108Khmer Literature
วรรณคดีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้น ประเภท และลักษณะของวรรณคดีเขมรตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนครเมือง พระนคร หลังเมืองพระนคร สมัยอาณานิคม และสมัยปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีคัดสรรแต่ละสมัย


Introduction to types and characteristics of Khmer literature since pre-Khmer empire, Khmer empire, post-Khmer empire, colonial and modern age; critical studies of selected literature in each period
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54