0165102Intermediate Khmer Communication Skills
ทักษะภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนด้วยคําศัพท์ สํานวน ถ้อยคํา บทสนทนาภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น คำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คํา และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณ์ต่างๆ


Listening, speaking, reading and writing skills with vocabulary; idioms and Khmer conversations in various situations; basic reading and writing skills for communication; vocabulary of 1,000 words; knowledge of Khmer culture in various situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54