0165102Khmer for Communication and Culture
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0165101

Course Description
คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 400 คำ สำนวน ข้อความ ประโยค บทสนทนาวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน


400 additional vocabularies, expressions, texts, sentences; language and culture in forms of conversations frequently used in daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54