0165003Introduction to Language and Cultural Research
การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม หลักการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหา การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย
การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย

Introduction to research and research methodology in language and Culture; principles; theories; research methodology; the research topic; defining the problem; review of relevant documents; conduct research; tools to gather information;
data analysis and interpretation; writing research reports; evaluation of research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54