0165001ASEAN History and Ethnic
ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อาเซียน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และชาติพันธุ์ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคม อาเซียน


History, geographic features, and ethnicity of ASEAN member countries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54