0164228Japanese Language for Teaching
การสอนภาษาญี่ปุ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0164204

Course Description
หลักการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การผลิตสื่อการสอน เน้นการฝึกสอนจริง


Principles of teaching Japanese as a foreign language; developing teaching materials with an emphasis on actual teaching
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54