0164205Advanced Japanese Skills 1
ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0164204

Course Description
โครงสร้างไวยากรณ์ และสำนวนขั้นสูงเบื้องต้น การเขียน อ่านคำศัพท์ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


Japanese structure and expressions at introductory and advance levels; writing, reading vocabulary and the use in daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54