0164203Intermediate Japanese Skills 1
ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0164202

Course Description
โครงสร้างไวยากรณ์ และสำนวนขั้นกลางที่ต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน การเขียน และอ่านคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน


Japanese structure and expressions at intermediate level in continuation with basic level; writing and reading vocabulary in daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54