0164137Korean for International Trade
ภาษาเกาหลีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำนวนและคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ


Procedures, documents and forms used in international trade, Korean vocabulary and expressions used in international trade
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54