0164125Korean Business Writing
การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวนและข้อความที่ใช้ในวงการทางธุรกิจเกาหลี การฝึกเขียนข้อความโฆษณาและบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ฝึกเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ


Vocabulary and expressions used in Korean business communications; practice in writing passages, advertisements, articles related to business, business letters and various types of business communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54