0164119Senior Project in Korean Language and Culture
โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกการวิเคราะห์ การคิดค้น การสร้าง การพัฒนา การประเมิน และสรุปโครงงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ตลอดจนความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีรวมถึงการนำเสนอโครงงานต่อสาธารณะ


Practice of analysis, invention, production, development, evaluation, and conclusion of projects related to Korean language; language and cultural competence together with project presentation to the public
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55