0164106Advanced Korean Skills 2
ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0164105

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ถ้อยความ ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวรรณคดี


Vocabulary; expressions; conversations often used in history, religion and literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54