0164105Advanced Korean Skills 1
ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0164104

Course Description
คำศัพท์ สำนวน บทสนทนาที่ใช้บ่อยในด้านศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม วรรณกรรมประเภทนิทาน เรื่องสั้นปัจจุบัน


Vocabulary; expressions; conversations often used in art, sports, culture, tales and modern short stories
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54